Taal/Language
Nederlands Engels
 
Producten
 
In de aanbieding
 
Hardlopers
1.  RFM95W
2.  RFM69W
3.  RFM69CW
4.  RFM12B
5.  RFM69HCW
 
Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden
 

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Wanneer zijn deze voorwaarden geldend?

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ideetron gevestigd te Doorn, optreedt als verkoper van zaken.
Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u onze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Andere Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klanten van Ideetron (nader te noemen de klant of klanten) zijn niet van toepassing.

Of, in het kort: Als u bij Ideetron een product koopt.

Artikel 2. Ik heb een aanbieding ontvangen, moet ik dan ook kopen?

2.1 Alle aanbiedingen van Ideetron zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.2 De in catalogi of andere documentatie van de Ideetron opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Ideetron niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. 

Of, in het kort: Nee, onze aanbiedingen verplichten u niet tot aankoop.

Artikel 3. Wat kosten de producten?

3.1 De prijzen luiden in Euro, exclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. 

Of, in het kort: De prijzen worden in de webshop genoemd en zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 4. Wat is de levertijd?

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ideetron zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
4.2 Zodra Ideetron kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Ideetron hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
4.3 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden. 

Of, in het kort: Zo kort mogelijk. Als het afwijkt, dan ontvangt u hierover bericht.

Artikel 5. Hoe worden de producten verzonden?

5.1 Op verzoek van de klant kan Ideetron de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2 Ideetron behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3 Ideetron is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Ideetron.

Of, in het kort: U geeft een afleveradres op en wij sturen het daar naar toe.

Artikel 6. Van wie is het product nadat u het hebt gekocht? 

6.1 Het risico van de zaken gaat van Ideetron over op de klant op het moment van aflevering.
6.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Ideetron over op het moment van bezorging.
6.3 Indien de klant niet tijdig aan Ideetron mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Ideetron op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Ideetron de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4 Het eigendom van de zaken gaat van Ideetron over op de klant eerst nadat de klant de inkoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Ideetron is verschuldigd, heeft voldaan. 

Of, in het kort: De producten blijven eigendom van Ideetron totdat het is afgeleverd en betaald.

Artikel 7. Betaling van de gekochte producten.

7.1 Factuur: de klant ontvangt van Ideetron een factuur. Na voldoening op de bank rekening van Ideetron ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
7.2 Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal 2.000 Euro bedragen. Buiten de verzendkosten (die afhankelijk zijn van het formaat en het gewicht), calculeren wij extra rembourskosten, ongeacht formaat/gewicht/ of bedrag. 
7.3 iDeal: betaling vindt plaats door middel van een beveiligde omgeving van de bank van de klant. Zodra de status van de betaling is geverifieerd, zal de transactie als voltooid worden beschouwd.
7.4 PayPal: betaling vindt plaats door middel van een beveiligde omgeving van PayPal. Zodra de status van de betaling is geverifieerd, zal de transactie als voltooid worden beschouwd. Een PayPal betaling is niet gratis. De extra kosten voor de PayPal transactie zullen tijdens het afrekenen worden getoond.

Of, in het kort: U ziet bij het afrekenen wat het kost en wat u moet betalen.

Artikel 8. Heb ik garantie op de aangekochte producten?

8.1 Ideetron garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door retourzending van klant aan Ideetron, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen 2 weken uit te voeren.
8.2 Ideetron garandeert de geleverde zaken  in overeenstemming met de fabrieks- cq. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
8.3 Een beroep op garantie wordt slechts door Ideetron in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Ideetron indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.4 Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van Ideetron, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.5 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Ideetron door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Ideetron. 

Of, in het kort: Ja, u hebt garantie volgens de in Nederland geldende garantieregels.

Artikel 9. Wie is aansprakelijk voor schade door de aankoop?

9.1 Ideetron is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Ideetron.
9.2 De aansprakelijkheid van Ideetron in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Ideetron.
9.3 Ideetron kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. 

Of, in het kort: Ideetron is aansprakelijk volgens het Nederlandse recht tot maximaal de aanschafprijs van de producten.
Gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 10. Kan ik mijn bestelling annuleren?

10.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 7 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Ideetron binnen 7 dagen uitgevoerd.
10.2 Ideetron behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
10.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.
Als dan heeft Ideetron het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Ideetron tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Ideetron verder toekomende rechten.
10.4 Alle vorderingen, die Ideetron in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en ten volle opeisbaar zijn.
10.5 Uitgesloten zijn batterijen en accu's, tenzij gesealed verzonden en geretourneerd. 

Of, in het kort: Ja, maar het kan zijn dat slechts een deel van de betaling wordt vergoed.

Artikel 11. Ik ben het niet eens met de beslissing, wat nu?

11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Ideetron. Indien Ideetron zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij Ideetron hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Of, in het kort: Als we er samen echt niet uitkomen, dan mag u naar de rechter om een oordeel over de beslissing te vragen.

Artikel 12. Hoe gaat Ideetron om met persoonsgegevens?

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door Ideetron nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Ideetron contact opnemen.
Ideetron zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
12.2 Ideetron zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Of, in het kort: Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling mogelijk te maken.

  Winkelwagen
Ga naar de winkelwagen
 
Account
Gebruiker
Wachtwoord
Login
 
86d28007271e4171a56617f9e4f7319a.jpg
 
PARTNERS:
 
uS9H43Y5354Ss32556y51ktJY707Pko1.png
 
sIim6q8Bzuz0024v36Dpi98qquC786Vi.png
 
85Js9JQ4818v14258C68wi1YH98r79p3.png
 
ovW5211705BOdA88W4144e0775h79750.png
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW
Powered by CCV Shop webwinkel
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.